Contact

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, tarieven, orderbevestigingen en andere overeenkomsten zullen uitsluitend geschieden onder de door Greven Rattenjager opgestelde Algemene voorwaarden. 

Deze Algemene voorwaarden staan boven de door een opdrachtgever eigen opgestelde voorwaarden, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 

Door het verstrekken van een opdracht tot het uitvoeren van een rattenplaag bestrijding door Greven Rattenjager, gaat de opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden van Greven Rattenjager. 

In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over het afschieten van ratten (en muizen), dit kan ook worden gezien als wering en/of beheersing van de aanwezige overlast.

Prijsopgave en Overeenkomst

Greven Rattenjager doet tijdens het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever, voorafgaand de uitvoering van de ongedierte bestrijding een prijsopgave.

De tarieven zijn afhankelijk van diverse factoren zoals bijvoorbeeld afstand tot de locatie (reistijd) en deze worden van te voren met de opdrachtgever afgesproken. 

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na een schriftelijke en/of email bevestiging van akkoord met een offerte, na ondertekening van de verklaring toestemming grondgebruiker, dan wel mondeling met de opdrachtgever op de locatie, alvorens de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Uitvoering van de werkzaamheden

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat alle aanwijzingen van Greven Rattenjager, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.


De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Greven Rattenjager met de plaagdier bestrijding direct na aankomst kan aanvangen.


Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort.

Het kan nodig zijn dat er gewerkt word met een tweede persoon, een zogenaamde “buddy” om bijvoorbeeld het opruimen van de geschoten ratten makkelijker te kunnen maken. Hier zal de opdrachtgever van te voren op de hoogte worden gebracht indien dit nodig mocht zijn.

De opdrachtgever zorgt er zelf voor dat de *afgeschoten ratten naar/via de desbetreffende afvalverwerker worden afgevoerd.

*Helaas is het niet altijd mogelijk om alle afgeschoten ratten te verzamelen, denk bijv. aan onbereikbare plaatsen of het is onveilig om deze te bereiken. Bewijs van afschot vind dan plaats d.m.v. video beelden van de richtkijker.

Tarief en Betaling

Gezien het feit dat iedere locatie anders is en de wensen van de klant kunnen variëren, zal er geen vast tarief worden vermeld op deze website. Iedere aanpak vereist een ander tarief, wat van te voren wordt afgesproken met de opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling netto, zonder enige korting en/of aftrek binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.


De opdrachtgever is bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.


Eventuele ontstane extra kosten van incasso zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Garanties en aansprakelijkheid

Greven Rattenjager verplicht zich in te spannen om de plaagdierbestrijding zo goed mogelijk uit te voeren en om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.


De aard van deze werkzaamheden laat het in het algemeen niet toe dat Greven Rattenjager zich kan (laten) verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Greven Rattenjager en zijn eventuele medewerker (Buddy) garanderen dat de privacy van de opdrachtgever ten aller tijden wordt gewaarborgd.

Er wordt alleen gebruik gemaakt van de verstrekte N.A.W. gegevens van de klant om de benodigde vergunningen /ontheffingen te kunnen aanvragen en indien nodig te verlengen.


Greven Rattenjager en zijn eventuele medewerker) is niet aansprakelijk voor enig (gevolg) schade die bij of in het kader van de uitvoering van deze werkzaamheden mocht zijn ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen/dieren als gevolg van het gebruik van het persdruk-luchtgeweer en aanverwante onderdelen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of zeer grove schuld van de kant van Greven Rattenjager.

 

Het bestrijden van rattenoverlast

Greven Rattenjager bestrijdt rattenplagen d.m.v. afschot met een persdruk-luchtwapen voorzien van geluiddemper en warmtebeeld-richtkijker die video beelden kan maken van de afgeschoten ratten.


De preventiemaatregelen, zoals door Greven Rattenjager geadviseerd tijdens de evaluatie na een bestrijdingsperiode, dragen bij aan het het beoogde resultaat en dienen door de opdrachtgever te worden toegepast ter voorkoming van nieuwe overlast.


Afgesloten delen van panden en schuren en dergelijke, dienen zoveel als mogelijk bereikbaar te worden gemaakt door de opdrachtgever, voor het beste resultaat.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de aanwijzingen omtrent het aan/uit laten van de verlichting (van bijvoorbeeld de stallen) wordt uitgevoerd om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen verkrijgen.

KVK nummer 80545599